Regulamin: Konkurs literacki z VITRUM® Osteo

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs literacki z VITRUM® Osteo” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Pan Krzysztof Jaciw prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Incell Media Group Krzysztof Jaciw” z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Żniwna 3, 45-763 Opole, NIP: 7542605482, REGON: 532303065. Organizator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi ogólnodostępne portale internetowe o tematyce zdrowotnej, w tym jest właścicielem portalu Menopauza.pl.

1.2. Sponsorem nagród w Konkursie jest UNIPHARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884 Warszawa), przy ul. Puławskiej 428 (dalej zwany „Sponsorem nagród”).

1.3 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

1.5. Regulamin Konkursu jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  http://www.vitrumosteo.menopauza.pl/regulamin-konkursu

1.6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny (dalej: „Uczestnik”).

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.8. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
15 x 300 zł w bonach Sodexo,
120 x opakowanie suplementu diety VITRUM® Osteo (60 tabletek).

1.9.   Sponsor nagród powoła 3-osobową komisję (dalej: „Komisja”), która spośród  nadesłanych zgłoszeń wybierze 135 laureatów w oparciu o walory artystyczne nadesłanych krótkich wierszy i wpisów z pamiętnika wyjaśniających, dlaczego warto dbać o kości (dalej: „Laureaci”). 15 najlepszych prac zostanie nagrodzonych bonami Sodexo o wartości 300 złotych. 120 kolejnych, wysoko ocenionych prac zostanie nagrodzonych opakowaniem suplementu diety VITRUM® Osteo (60 tabletek). Przy wyborze najlepszych prac Komisja kierować będzie się swoją subiektywną oceną walorów artystycznych nadesłanych wierszy i wpisów z pamiętnika. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. Założenia Konkursu

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.vitrumosteo.menopauza.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 13 marca 2017 r. na stronie internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl. Istnieje także możliwość nadsyłania prac drogą listowną (list polecony) na adres Incell Media Group Krzysztof Jaciw ul. Żniwna 3 kod 45-763 Opole.

2.2. Konkurs będzie trwał od 13 marca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r., przy czym zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać tylko w okresie od 13 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r. W przypadku zgłoszeń drogą listowną (list polecony) decyduje data stempla pocztowego.

2.3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez publikację listy laureatów wraz z nagrodzonymi pracami na stronie www.vitrumosteo.menopauza.pl najpóźniej do 9 czerwca 2017 r. włącznie.

3. Zasady prowadzenia Konkursu

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

1) wypełnić formularz, do którego link znajduje się w artykule konkursowym opublikowanym na stronie internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl w dniach 13 marca 2017 r. – 12 maja 2017 roku w tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego. Pracę konkursową można też wysłać tradycyjną pocztą (list polecony) na adres Incell Media Group Krzysztof Jaciw ul. Żniwna 3 kod 45-763 Opole, dołączając do niej wydrukowany i uzupełniony formularz zawierający dane osobowe oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w załączonym formularzu, w celach niezbędnych dla realizacji Konkursu przez Organizatora oraz wydania nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących Konkursu drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, na stronie internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl, celem wskazania Laureatów Konkursu.

4) Oświadczam, iż zapoznałam/ zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl i w pełni akceptuję jego zapisy.

5) Oświadczam, iż zgłoszony przeze mnie wiersz/wpis z pamiętnika do Konkursu jest mojego autorstwa i przysługuje mi wyłączne prawo do posługiwania się nim.

6) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij” lub przesłać pracę konkursową wraz z formularzem oraz własnoręcznie podpisanymi oświadczeniami na adres Incell Media Group Krzysztof Jaciw ul. Żniwna 3 kod, 45-763 Opole.

3.2.   Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych formularzy, Komisja wybierze 135 laureatów Konkursu – 15 autorów najlepszych prac otrzyma bony Sodexo (Kupony Premiowe) o wartości 300 złotych, 120 kolejnych prac wyróżnionych przez Komisję zostanie nagrodzonych opakowaniem suplementu diety VITRUM® Osteo (60 tabletek).  Przy ocenie prac nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż wiersz/wpis z pamiętnika w formularzu zgłoszeniowym lub nadesłany tradycyjną pocztą (dalej „Odpowiedź”) jest unikalną treścią, stworzoną specjalnie przez nich w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest ona publikowana w innych serwisach internetowych.

3.5. Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że:

(I) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej  przez niego do Konkursu;

(II) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;

(III) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.6 poniżej;

(IV) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.6. W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi oraz Sponsorowi nagród niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową oraz mailową;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Odpowiedzi;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystanie Odpowiedzi i jej fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora lub Sponsora nagród, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt 3.6. ppkt 1) – 3);

5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Odpowiedzi (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Odpowiedzi) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi, na wskazanych w pkt 3.6. ppkt 1) – 4) polach eksploatacji.

3.7. Uczestnik oświadcza, że nadesłany przez niego wiersz/wpis z pamiętnika stanowi unikalną treść, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że praca konkursowa nie została opublikowana w innych serwisach internetowych

3.8. W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Laureatowi nagrody, przenosi na Organizatora całość wyłącznych i nieograniczonych autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, na wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3.6. ppkt 1) do 5) powyżej. Jednocześnie Laureat oświadcza, że nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi.

3.9. Laureat zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do udostępnionego materiału przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, nie przysługiwały Laureatowi w dacie wydania nagrody. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Laureat zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności, na własny koszt, w celu zwolnienia Organizatora od udziału w sprawie.

3.10. Organizator Konkursu może wykreślić Uczestnika z listy Laureatów, jeżeli okaże się, że Uczestnik dopuścił się naruszenia cudzych praw autorskich.

3.11. Z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych, Laureatowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza nagrodą.

3.10. Odpowiedzi niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.11. Do dnia 9 czerwca 2017 r. uczestnicy Konkursu poznają jego wyniki, lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania) zostanie opublikowana na łamach strony internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl.

3.12. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia oraz w celu wydania nagród Laureatom. Organizator gwarantuje prawo wglądu Uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

3.13. Administratorem danych osobowych Uczestników w Konkursie jest Organizator.

3.14. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość) wraz z nadesłaną odpowiedzią na stronie www.vitrumosteo.menopauza.pl  w przypadku, gdy zostaną oni Laureatami.

3.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.

4. Przyznawanie nagród

4.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3. Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017 r.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem listy laureatów opublikowanej najpóźniej do 9 czerwca 2017 r. włącznie na stronie internetowej www.vitrumosteo.menopauza.pl

4.3. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 złotych, a Organizator w ramach prowadzonej działalności zajmuje się profesjonalnym przekazem treści do nieokreślonego kręgu obiorców, za pomocą prowadzonych ogólnodostępnych portali internetowych, tj. konkurs organizowany i emitowany jest przez środki masowego przekazu, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2032).

4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu lub na adres wskazany w liście nadesłanym do Organizatora tradycyjną pocztą, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia publikacji listy laureatów na łamach strony www.vitrumosteo.menopauza.pl.

4.5. W przypadku niepodjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora vitrumosteo@menopauza.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora Incell Media Group Krzysztof Jaciw ul. Żniwna 3 kod 45-763 Opole z dopiskiem o treści „Reklamacja – konkurs VITRUM Osteo”.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez 3-osobową Komisję powołaną przez Organizatora. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

Wróć na stronę główną Menopauza.pl >>